РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальні вказівки

Відповідно до навчального плану, магістерська робота виконується на V курсі і є завершальним етапом у здобутті освітньої кваліфікації “магістр”. Магістерська робота виконується самостійно, і має носити характер наукового дослідницького проекту, бути грамотно оформленою.

Згідно з науковими зацікавленнями, тему магістерського дослідження студент може запропонувати сам і уточнити її зі своїм науковим керівником, або вибрати із запропонованого переліку тем. Тема магістерської роботи затверджується на засіданні профільної кафедри. На початковому етапі дослідження магістрант заповнює форму “Завдання”, які визначає разом з науковим керівником.

Спосіб написання магістерського проекту обговорюється під час проведення магістерських семінарів, виступів студентів із повідомленнями про стан написання роботи, а остаточно виконується під час проведення навчально-виробничої практики, умовою зарахування якої є подання готової магістерської роботи.

Проблема яка досліджується, повинна мати логічну розв’язку, мати певні здобутки, і показ того, чому на сучасному етапі ці здобутки є недостатніми. Дослідження повинно містити логічно-концептуальний стрижень, і характеризуватися концептуальними засадами (зв’язок із науковою школою, традицією, теоріями, концепціями), науковими методами (аналіз, спостереження).

Магістерська робота є науковим дослідженням студента-магістра, носить кваліфікаційний характер, і повинна бути публічно виголошена на засіданні державно-екзаменаційної комісії. Ця робота має відображати належний науковий і джерелознавчий рівень магістра.

Магістерська робота є навчальною і науково-дослідницькою працею, в основу якої покладені базові джерела з філософії. Виконання магістерської роботи, покликане не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний науково коректно проводити науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

Окрім того, магістрант у своєму дослідженні повинен опрацювати першоджерела, наукові публікації, монографії, довідникові джерела і навчальну літературу.

Норми наукової комунікації регламентують характер викладу наукової інформації, вимагаючи точності у відтворенні поданих думок і суджень, відмову від висловлювання власних думок у чистому вигляді, без обґрунтування їх на основі філософських джерел. У зв’язку з цим варто уживати мовні конструкції, які виключають застосування особового займенника “я”, натомість вживається займенник “ми”, яким автор апелює до певного філософського напрямку.

Магістерська роботи повинна засвідчити вміння автора проводити самостійний науковий пошук, синтезувати узагальнену інформацію у вигляді текстових варіантів, доводити практичне значення отриманих результатів.

Робота виконується українською мовою, проте можуть допускатися вживання термінів і цитат іноземною мовою, з подальшим перекладом українською.

Неподання магістерської роботи вважається академічною заборгованістю, внаслідок чого студент не допускається до державного захисту та іспитів. Магістерська робота подається на кафедру для реєстрації за 2 тижні до захисту ( до 20 травня).

Обсяг магістерської роботи становить – 60-80 сторінок друкованого тексту в середньому 70-80000 знаків, видрукуваного через 1,5 інтервали, 14 кегль,  включно з літературою. Номери сторінок ставляться внизу посередині листка, але на титульній сторінці номер не ставимо. Поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, внизу і вверху – 2 см. Магістерська робота подається переплетеною.        Магістерська робота повинна мати чітку, логічну і послідовну структуру і повинна бути змістовно завершеною.

Структура магістерської роботи повинна містити:

 1. Титульний листок (див. Додаток)
 2. Зміст (зазначаються номери сторінок вступу, розділів, висновків, літератури)
 3. Вступ.
 4. Розділи і підрозділи (орієнтовно – 3-4 розділи і 2-3 підрозділи (параграфи))
 5. Висновок (крім висновку, можна подати ще пропозиції)
 6. Список використаної літератури (оформлений відповідно до вимог, повинен містити як україномовні, так й іншомовні джерела)

Робота повинна бути прорецензована науковим керівником, відгук якого має бути долученим до готової магістерської роботи. Профільною кафедрою призначається рецензент зі складу викладачів кафедри чи факультету, який ретельно оцінює зміст роботи поданої на кафедру і долучає відгук; магістерська робота разом з відгуком наукового керівника та рецензента подаються секретарю Державної екзаменаційної комісії за тиждень до дати публічного захисту.

 

 

 

 

Рекомендації щодо змісту магістерської роботи

          Вступ. У вступі обґрунтовуються підстави вибору теми магістерської роботи. Вказується ступінь розробленості теми дослідження і її актуальність. Потрібно згадати декілька авторів (6-10) і їх праці, які спеціалізуються у цій проблематиці. Зазначити, яким чином буде розглянуто і проаналізовано дослідником цю тематику.

Визначаються об’єкт і предмет дослідження; окреслюється мета  наукового дослідження. Потрібно вказати основні джерела, на яких базується робота, поставити завдання, які потребують розв’язання, окреслити питання, на які будуть дані відповіді в процесі написання роботи. І потрібно пам’ятати, що у висновках необхідно подати результат поставлених у вступі проблем. Автор дослідження повинен охарактеризувати новизну трактувань основних проблем, які постають в процесі написання роботи. Бажаним є обґрунтування можливості використання отриманих результатів. Вступ займає близько 10 % всієї магістерської роботи, тобто 6-8 сторінок.

У вступі необхідно висвітлити:

 1. Постановку проблеми.
 2. Актуальність теми дослідження.
 3. Розробленість теми.
 4. Мета і завдання дослідження.
 5. Об’єкт і предмет дослідження.
 6. Визначення і обґрунтування структури магістерської роботи.
 7. Визначити у контексті яких філософських напрямів проводиться дослідження; вказати ту філософську методологію, логічними, концептуальними поняттєвими засобами якої розв’язується поставлені мета, проблема і завдання дослідження.
 8. Методи і прийоми наукового дослідження.
 9. Ступінь вирішення поставлених питань в магістерській роботі.

 

Перед написанням роботи рекомендуємо скласти план з розписаними розділами і підрозділами (параграфами). При написанні назв розділів і підрозділів (параграфів) неприпустимим є дублювання теми магістерської роботи, а назва підрозділу (параграфу) не повинна повторюватись із назвами розділів.

Основна частина

Основна частина складається з розділів і підрозділів (параграфів). Їх кількість залежить від постановки питань, але не повинна перевищувати 5 розділів. Кожен розділ починається із нової сторінки, це може стосуватися і підрозділів (параграфів). У кінці кожного розділу мають бути висновки щодо тих проблем, які розв’язувались чи обґрунтовувались у даному розділі.

Вважається, що перший розділ має найбільш загальне трактування і може стосуватися детального аналізу наукових і методологічних проблем. Тут обґрунтовується спосіб аналізу проблем, що виявлені у дослідженні, або проводиться історичний екскурс щодо певної проблематики чи питання. Доречне є показати питання, які, на думку дослідника, не були вирішені чи недостатньо висвітлені у певних працях.

Спосіб написання самої роботи можна вважати таким: спочатку означається певна проблема (ідея, тема, принципи, окреме питання), потім визначаються історичні джерела і концепції авторів, які працюють у цій темі. Обов’язковим є використання найновіших досліджень з цієї проблематики з залученням іншомовних джерел. Важливо показати сучасний стан  опрацювання теми, питання чи проблеми. Автор магістерської роботи повинен проаналізувати всі відомі концепції, провести порівняльну роботу, визначити спільні елементи, і показати відмінні моменти. У магістерській роботі автор висловлює власну позицію, обґрунтовує можливі способи її вирішення.

Кожен наступний розділ логічно випливає з попереднього, в них автор трактує положення, категорії і терміни, які використовуються у дослідженні, проводиться аналіз проблеми.

Магістерська робота підсумовується у розділі “Висновки”, що подається у кінці тексту перед списком літератури. У висновках мають бути відзначені результати дослідження у відповідності з поставленими: метою, завданнями, проблемою (проблемами). Потрібно показати виявлені у процесі дослідження суперечності, парадокси; чітко висловлений авторський підхід.

Важливими елементами висновку є визначення практичного практичного значення роботи, а також пов’язання з аспектами української філософської, інтелектуальної, соціальної дійсності.

Висновки, як заключний розділ магістерської роботи, можна оформити у вигляді чітких і ясних тез, що стосуються розділів роботи.

У магістерській роботі при аналізі тих чи інших концепцій і тверджень автор повинен підтверджувати їх посиланням на першоджерела. Посилання на літературу належать до наукового апарату дослідження і оформлюється строго у відповідності до вимог: оформляється під тексом, або в кінці цілого тексту,  за порядком посилань. Наприклад: [1, 123], де 1 – цитоване джерело, а 123 – сторінка, на якій розміщено цитату. Використана література подається в кінці всього тексту, після висновків і додатків